1条回答
  • 2020-12-18

    内容来自用户:我爱煜宝宝8 一年级语文看拼音写词语(一)姓名看拼音写词语识字(一)1yíɡèyìrénèr yuèèr tiān) ) ( ) ( )sān rìsān tiān sānɡè) )2shírén shíkǒumùtoumùmǎhémiáo) ) ) )3shànɡxiàshàng shēnɡxiàchēxiàmǎ( ) ) ) )tián tǔtǔdìbāɡèjǐɡè) ) ) ( )4bāyuèbātiān rùkǒu rùshǒu) ) ) ( )dàréndàméntiān wén chūrù) ) ( ) ( )一年级语文看拼音写词语(二)看拼音写词语姓名课文1 rénkǒurén shēnɡdàhuǒhuǒshān)zhōnɡwēn tiān wénliùyuèliùtiān) ( )2 qīɡèqītiānér zi xiǎoér) ) ( ) ( )jiǔrìjiǔɡèwúrénwúxīn) ) ) ( )3yìkǒu rùkǒu rìyuèrìzi)zhōnɡxīnzhōnɡwén)4dàle zǒu leɡōnɡkāiɡōnɡzǐ)mén kǒu dàmén yuèér yuèɡuānɡ5 bùkāi bùzǒu kāi mén kāi kǒusìtiān